top of page
VEDTÆGTER FOR GLADSAXE-BUDDINGE GRUNDEJERFORENING
§ 1. Foreningens navn og virkefelt

Foreningens navn er: Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening (stiftet d. 3. 12. 1938), og dens virkefelt er Gladsaxe og Buddinge
 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser på alle områder vedrørende deres ejendom. Foreningen skal være upolitisk
 

§ 3. Optagelse i foreningen

Som medlem kan optages enhver grundejer inden for foreningens virkefelt.
Ejerforeninger og flerfamiliehuse kan optages mod kontingent-betaling for hver enkelt bolig.
Hvert medlem har stemmeret.
 

§ 4. Kontingentbetaling

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Det opkræves ved udsendelse af giroindbetalingskort, og medlemmer, der i et kalenderår intet kontingent har indbetalt, kan af kassereren i forståelse med formanden slettes som medlem. Nyt medlemskab kan herefter kun generhverves ved indbetaling af det ved generhvervelsen skyldige restancebeløb.
 

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes normalt hvert år i februar eller marts måned ved indvarsling til de enkelte medlemmer med mindst 14 dages varsel pr. e-mail eller anden ønsket kontaktform.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle forslag skal fremsættes skriftligt.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Den faste dagsorden er følgende:
 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg efter lovene

7. EventueltAlle forslag skal behandles ved skriftlig afstemning, når generalforsamlingen forlanger det, og dirigenten udpeger til optællingen mindst to medlemmer, hvoraf højst det ene må være medlem af bestyrelsen. Afgørelsen træffes herefter ved simpelt flertal, se dog næste afsnit, således at en vedtagelse eller forkastelse kræver mindst én stemmes flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Lovændringer samt eksklusion af medlemmer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for en vedtagelse af det fremsatte forslag.
 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan, indvarsles, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når skriftligt ønske fra mindst 25 medlemmer fremsættes over for formanden. Ønsket skal indeholde oplysninger om hvilke(t) spørgsmål, der ønskes behandlet.
Indvarslingen foretages normalt på samme måde og med samme frist som ved den ordinære generalforsamling, men hvis forholdene gør det tvingende nødvendigt, kan formanden afkorte fristen til én uge.
Betingelsen for, at der kan træffes afgørelse i spørgsmål fremsat af medlemmerne, som begrundelse for en ekstraordinær generalforsamlings afholdelse, er, at mindst 15 af underskriverne deltager i forhandlingerne på mødet.
 

§ 7. Møde- og stemmeret

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for det pågældende år har sammen med en anden fra husstanden ret til at overvære generalforsamlingerne.
Kun en pr. husstand har stemmeret.
Kun fremmødte medlemmer kan afgive stemme på generalforsamlinger.
 

§ 8. Daglig ledelse

Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for to år ad gangen. Valget foretages af den ordinære generalforsamling således:

Formanden og to repræsentanter vælges på lige årstal.

Kassereren og en repræsentant vælges de ulige årstal.

Endvidere vælges hvert år:

2 suppleanter til bestyrelsen

2 revisorer og

1 revisorsuppleant

Afgår formanden eller kassereren inden en valgperiodes udløb, indtræder næstformanden i denne funktion og der indkaldes en suppleant, hvorefter ny næstformand vælges. Dette skal ske på et bestyrelsesmøde snarest muligt efter meddelelsen om afgang.
Medlemmer, der har tillidshverv i andre grundejerforeninger, kan ikke have tillidshverv i Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening
 

§ 9. Bestyrelsens konstitution

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær, og den bestemmer selv sin forretningsorden
Bestyrelsesmøder afholdes med et efter bestyrelsens skøn passende mellemrum, og de indkaldes af formanden. Ønsker mindst to bestyrelsesmedlemmer ekstraordinært møde indkaldt, må skriftligt ønske fremsættes over for formanden, der herefter skal indkalde mødet til afholdelse senest 10 dage efter ønskets fremsættelse.
Sekretæren fører protokol over alle bestyrelsesmøder og denne underskrives af formanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire af dens medlemmer er til stede, og afgørelserne træffes ved simpelt flertal, idet dog formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende møder uden anmeldt forfald, er formanden berettiget til at betragte pågældende som udtrådt af bestyrelsen og i vedkommendes sted at indkalde suppleanten.
 

§ 10. Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde, under forudsætning af enighed, tage bestemmelse om forhold vedrørende foreningen, selv om lovene intet Indeholder om den foreliggende sag, når særlige forhold gør det hensigtsmæssigt.
Sådanne bestemmelser må selvsagt være til fordel for foreningen.
 

§ 11. Formandens opgaver

Formanden leder foreningens anliggender i alle forhold, herunder indkaldelse til generalforsamling o.l., hans direkte udgifter ved arbejdet for foreningen godtgøres. Herudover får han årligt som tilskud abonnementsbeløbet for den i forbindelse med arbejdet nødvendige telefon.
 

§ 12. Kassererens opgaver

Kassereren fører foreningens regnskaber og hjælper formanden med at holde de hos formanden og kassereren beroende medlemskartoteker ajour.
Hvert år i februar måned udskrives til betalingsservice eller på girokort kontingentopkrævninger. I kartoteket føres kontrol med hvilke medlemmer, der har indbetalt og hvilke, der resterer. Kassereren rykker eventuelle restanter.
Kassereren må ikke hæve af foreningens midler uden skriftlig bemyndigelse fra formanden, og den kontante kassebeholdning må ikke overstige 500 kr. Alle udbetalinger skal attesteres af formanden eller næstformanden, og kassereren skal i øvrigt forelægge regnskabet, så ofte bestyrelsen forlanger det.
For udskrivning af girokort, kontrol ved indbetalinger m.m. får kassereren en godtgørelse, der fastsættes af bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde før den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret er kalenderåret, og det reviderede regnskab udsendes sammen med giroindbetalingskortet og indkaldelsen til den ordinære generalforsamling
 

§ 13. Øvrige bestyrelsesmedlemmers opgaver

Næstformanden er pligtig at overtage formandens plads i tilfælde, hvor denne har forfald og er pligtig at assistere denne, hvor det er nødvendigt.
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved alle møder og generalforsamlinger og sørger for de skriftlige arbejder efter formandens anvisninger.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer hjælper kassereren i arkiveringsarbejdet og med oplysninger om fraflytninger, tinglysninger m.m. for at bevare og udbygge medlemstallet inden for området.
 

§ 14. Foreningens eventuelle opløsning

Foreningen kan ikke opløses, så længe den tæller mindst 25 medlemmer, og den midler kan i intet tilfælde deles. Bliver opløsningen aktuel, skal midlerne anvendes til upolitisk filantropisk formål inden for det område, foreningen har dækket.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2014.

bottom of page